Памер шрыфту
Чытаньне за 3 сьнежня 2012:


2-е пасланьне да Цімафея 2.20-26

20. А ў вялікім доме ёсьць посуд ня толькі залаты і срэбны, але і драўняны і гліняны; і адзін у ганаровым, а другі ў нізкім ужытку.
21. Дык вось, хто будзе чысты ад гэтага, той будзе пасудзінай у гонары, асьвечанай і карыснай Уладыку, прыдатнай на ўсякую добрую патрэбу.
22. Юнацкіх пажадлівасьцяў пазьбягай, а трымайся праўды, веры, любові, згоды з усімі, хто заклікае Госпада ад чыстага сэрца.
23. Ад дурных і невуцкіх спрэчак ухіляйся, ведаючы, што яны спараджаюць незлагадзь;
24. а рабу Госпада нельга сварыцца, а трэба быць прыязным да ўсіх, навучальным, нязлосным,
25. здольным лагодна настаўляць праціўнікаў, - можа, дасьць ім Бог пакаяньне для спазнаньня праўды,
26. каб яны вызваліліся зь цянётаў д’ябла, які залучыў іх у сваю волю.

Евангельле паводле Лукаша 20.27-44

27. Тады падыйшлі некаторыя з садукеяў, што адмаўляюць уваскрэсеньне, і спыталіся ў Яго:
28. Настаўнік! Майсей напісаў нам, што калі ў каго памрэ брат, які меў жонку, і памрэ бязьдетны, дык брат ягоны павінен узяць ягоную жонку і адрадзіць семя брату свайму.
29. Было сем братоў: першы, узяўшы жонку, памёр бязьдзетны;
30. узяў тую жонку другі, і той памёр бязьдетны;
31. узяў яе трэйці, таксама і ўсе сямёра, і памерлі, не пакінуўшы дзяцей;
32. пасьля ўсіх памерла і жонка.
33. Дык вось, ва ўваскрэсеньні, катораму зь іх яна будзе жонкаю? бо сямёра яе мелі за жонку.
34. Ісус сказаў ім у адказ: дзеці веку гэтага жэняцца і выходзяць замуж;
35. а тыя, што спадобіліся дасягнуць таго веку і ўваскрэсеньня зь мёртвых, ні жэняцца, ні замуж ня выходзяць,
36. і памерці ўжо ня могуць, бо яны роўныя анёлам і ёсьць сыны Божыя, будучы сынамі ўваскрэсеньня;
37. а што мёртвыя ўваскрэснуць, і Майсей паказаў пры купіне, калі назваў Госпада Богам Абрагама і Богам Ісака і Богам Якава.
38. Бог жа ня ёсьць Бог мёртвых, а жывых, бо ў Яго ўсе жывыя.
39. На гэта некаторыя з кніжнікаў сказалі: Настаўнік! Ты добра сказаў.
40. І ўжо не адважваліся распытваць Яго ні пра што. А Ён сказаў ім:
41. як кажуць, Хрыстос ёсьць сын Давідаў?
42. А сам Давід кажа ў кнізе Псальмаў: «сказаў Гасподзь Госпаду майму: сядзі праваруч ад Мяне,
43. пакуль пакладу ворагаў Тваіх у падножжа ног Тваіх».
44. Дык вось, Давід Госпадам называе Яго: як жа Ён сын яму?