Памер шрыфту
Чытаньне за 4 сьнежня 2017:


Пасланьне да Габрэяў 3.5-11, 17-19

5. І Майсей верны ўва ўсім доме Ягоным, як службіт, на сьведчаньне таго, што трэба было абвясьціць.
6. А Хрыстос - як Сын у доме Ягоным; а дом Ягоны - мы, калі толькі адвагу і спадзяваньне, якімі хвалімся, цьвёрда захаваем да канца.
7. Чаму, як кажа Дух Сьвяты, «сёньня, як пачуеце голас Ягоны,
8. не зжарсьцьвеце сэрцаў вашых, як у час смуты, у дзень спакушэньня ў пустыні,
9. дзе спакушалі мяне бацькі вашы, выпрабоўвалі Мяне і бачылі дзеі Мае сорак гадоў.
10. Таму Я і ўгневаўся на той род, і сказаў: «няспынна блукаюць сэрцам, ня зьведалі яны пуцявінаў Маіх;
11. таму я прысягнуў у гневе Маім, што яны ня ўвойдуць у спачын Мой».
[...]
17. На каго ж гневаўся Ён сорак гадоў? Хіба не на тых, што зграшылі, чые косьці засталіся ў пустыні?
18. Супроць каго прысягаў, што ня ўвойдуць у спачын Ягоны, калі ня супроць непакорлівых?
19. І вось, бачым, што яны не маглі ўвайсьці за няверства.

Евангельле паводле Лукаша 20.27-44

27. Тады падыйшлі некаторыя з садукеяў, што адмаўляюць уваскрэсеньне, і спыталіся ў Яго:
28. Настаўнік! Майсей напісаў нам, што калі ў каго памрэ брат, які меў жонку, і памрэ бязьдетны, дык брат ягоны павінен узяць ягоную жонку і адрадзіць семя брату свайму.
29. Было сем братоў: першы, узяўшы жонку, памёр бязьдзетны;
30. узяў тую жонку другі, і той памёр бязьдетны;
31. узяў яе трэйці, таксама і ўсе сямёра, і памерлі, не пакінуўшы дзяцей;
32. пасьля ўсіх памерла і жонка.
33. Дык вось, ва ўваскрэсеньні, катораму зь іх яна будзе жонкаю? бо сямёра яе мелі за жонку.
34. Ісус сказаў ім у адказ: дзеці веку гэтага жэняцца і выходзяць замуж;
35. а тыя, што спадобіліся дасягнуць таго веку і ўваскрэсеньня зь мёртвых, ні жэняцца, ні замуж ня выходзяць,
36. і памерці ўжо ня могуць, бо яны роўныя анёлам і ёсьць сыны Божыя, будучы сынамі ўваскрэсеньня;
37. а што мёртвыя ўваскрэснуць, і Майсей паказаў пры купіне, калі назваў Госпада Богам Абрагама і Богам Ісака і Богам Якава.
38. Бог жа ня ёсьць Бог мёртвых, а жывых, бо ў Яго ўсе жывыя.
39. На гэта некаторыя з кніжнікаў сказалі: Настаўнік! Ты добра сказаў.
40. І ўжо не адважваліся распытваць Яго ні пра што. А Ён сказаў ім:
41. як кажуць, Хрыстос ёсьць сын Давідаў?
42. А сам Давід кажа ў кнізе Псальмаў: «сказаў Гасподзь Госпаду майму: сядзі праваруч ад Мяне,
43. пакуль пакладу ворагаў Тваіх у падножжа ног Тваіх».
44. Дык вось, Давід Госпадам называе Яго: як жа Ён сын яму?